LICENTIE-OVEREENKOMST ORIfin


 

1.     Alle programma's binnen ORIfin zijn en blijven eigendom van Herman Biesma (handelend onder de naam ORIfin Sweden (alsmede voorheen ORIfin Holland) en worden beschermd door wetten op de auteursrechten. U heeft het recht ORIfin, voor zover de onderdelen specifiek genoemd zijn tijdens de aanschaf, te gebruiken onder de volgende voorwaarden:

 

        a.    Zonder voorafgaande toestemming van ORIfin Sweden is het niet toegestaan de programma's te gebruiken voor andere administraties dan die, waarvoor het gebruiksrecht oorspronkelijk is verkregen.

 

        b.    De programma's mogen niet aan derden worden verkocht, verhuurd, geleasd, overgedragen, of ter beschikking gesteld.

 

        c.    De programmacode mag niet worden ontmanteld, gedecompileerd, gedisassembleerd, tot zijn bron-code worden teruggebracht of op enige andere wijze worden gemodificeerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ORIfin Sweden.

 

        d.    Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ORIfin Sweden niet toegestaan dat u delen van de ORIfin-bestanden of ORIfin-programmatuur doorstuurt naar andere bedrijven met de bedoeling de gegevens uit die bestanden c.q. programmatuur om te zetten naar een andere structuur. Overtredingen zullen zonder tussenkomst van de rechter worden bestraft met een boete van € 10.000,00 bij constatering en € 1.000,00 voor elke dag dat directe naleving daarna niet plaats zal vinden.

 

2.     De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de programmatuur door het tijdig uitvoeren van de door ORIfin Sweden toegestuurde update’s. (Zie hiervoor ook de “Onderhoudsvoorwaarden”.)


3.     Het wordt als de taak van de gebruiker gezien dat er altijd een back-up van de bestanden aanwezig is die technisch gezien volledig correct is.

 

4.     ORIfin Sweden kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor schade direct of indirect veroorzaakt door het niet of onjuist functioneren van de programmatuur.

 

5.     De klant dient zich er rekenschap van te geven dat voor alle licenties van onderdelen van ORIfin waarvoor een gebruiksrecht wordt verkregen, stilzwijgend een onderhoudsovereenkomst wordt gestart. (Zie verder: “Onderhoudsvoorwaarden ORIfin”.)

 

6.     De “Onderhoudsvoorwaarden ORIfin” zijn van kracht vanaf het moment dat het programma in gebruik is genomen.

 

7.     Zodra het onderhoud op een onderdeel van ORIfin wordt opgezegd, wordt het gebruiksrecht van dat onderdeel opgeschort tot het moment dat het onderdeel eventueel weer in het onderhoud wordt opgenomen. De onderhoudskosten van het moment van opzegging tot opnieuw aanmelding moet dan alsnog worden voldaan.

 

8.     Naast deze “Licentie-overeenkomst” zijn de “Onderhoudsvoorwaarden ORIfin” alsmede de “Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van ORIfin Sweden” volledig van toepassing.

 

9.     De licentie voor het gebruiksrechts van ORIfin is niet overdraagbaar, tenzij hiervoor door ORIfin Sweden schriftelijk toestemming wordt verleend.


=====