Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van ORIfin Sweden1. GELDIGHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van koper.


2. BEGRIPPEN

Voor zover in deze voorwaarden gesproken wordt over het leveren van goederen moet hieronder worden verstaan zowel het leveren van apparatuur en programmatuur alsmede het uitvoeren van diensten.


3. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van de normale omstandigheden.


Hieraan kan de koper nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, dan wel de betalingsverplichting op te schorten, dan wel enige schadevergoeding te claimen, terwijl de koper niet is gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden.


Prijsopgaven doen wij op basis van de dan geldende prijzen, ons daarbij voorbehoudende het recht op doorberekening van eventuele verhoging van rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen. Deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijziging in valutaverhouding.


Installatiekosten zijn niet bij de koopprijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Voor orders met een totaalbedrag lager dan € 125,00 (excl. B.T.W.) kunnen wij administratie/verzend-kosten in rekening brengen met een maximum van € 15,00.


4. OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten binden ons, ook in het geval door tussenpersoon (vertegenwoordigers) namens ons met derden gesloten, eerst dan wanneer zij schriftelijk dan wel mondeling door een daartoe bij ons bevoegd persoon zijn bevestigd.


5. LEVERING

Koper dient de goederen af te nemen op het onderling overeengekomen tijdstip. Bij gebreke van in ontvangstneming gaat het risico ook over op koper. Indien koper de goederen weigert af te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder in gebreke stelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.


Te allen tijde hebben wij het recht van koper te verlangen dat hij zekerheid stelt voor het voldoen aan zijn verplichtingen, terwijl wij gerechtigd zijn de levering te schorsen zolang de zekerheid niet is gesteld. Eveneens zijn wij gerechtigd de levering op te schorsen, indien koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder gedane leveringen.


6. OVERMACHT

In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de koper slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.


Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zo van binnen- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en het algemeen alle onvoorziene omstandigheden tengevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd.


Overmacht is mede aanwezig, indien tengevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier, bij wie wij de verkochte goederen dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld, ofwel bij wie wij werkzaamheden hebben uitbesteed, deze niet of niet tijdig aan ons hebben geleverd, dan wel om welke reden ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.
7. AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde.


Ter zake van de goederen, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is koper verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die goederen in verband kan worden gebracht.


8. GARANTIE

Garantie op door ons geleverde goederen of uitgevoerde diensten betreft uitsluitend de fabrieksgarantie voor zover het goederen of diensten betreffen, die niet in eigen beheer zijn vervaardigd c.q. uitgevoerd.

Onze garantie op in eigen beheer gemaakte goederen of uitgevoerde diensten gaat niet verder dan het leveren van nieuwe onderdelen (tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk is) c.q. het corrigerend uitvoeren van de onjuist geleverde diensten. In geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk.


9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang geen volledige betaling van het ons uit welke hoofde ook van koper toekomende heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde ons voor rekening en risico van koper in eigendom toebehoren.


Verkeert koper jegens ons in wanprestatie, dan mogen wij het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen c.q. doen terugnemen.


10. AFLEVERINGEN EN RECLAMES

Koper moet binnen 10 dagen na levering reclameren over direct waarneembare gebreken, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames kunnen geen reden zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Evenmin geven reclames de koper het recht de betaling van de koopprijs op te schorten.


11. BETALING

Indien koper in aanmerking wil komen voor de op de factuur vermelde contantkorting, zal koper het verschuldigde bedrag over moeten maken binnen de termijn en op de wijze zoals is omschreven op de offerte of orderbevestiging. Het verschuldigde bedrag dient dan uiterlijk 3 werkdagen na factuurdatum in ons bezit te zijn. Wordt die termijn van 3 werkdagen overschreden, dan zal geacht worden dat koper niet in aanmerking wenst te komen voor contantkorting, ook indien koper kan aantonen dat te late ontvangst van het verschuldigde overmacht betreft.


Koper wordt, indien deze op een onjuiste manier van de contantregeling gebruik heeft gemaakt, geacht alsnog het resterende bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken. Indien koper zich hier niet aan houdt, wordt geacht niet aan de betalingsverplichting te zijn voldaan.


Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn de koper van rechtswege jegens ons in gebreke zal zijn, in welk geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge Wet en overeenkomst. In geval van niet-tijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd onze vordering te verhogen met een nalatigheidsrente ad 1,5 % per maand, ingaande 14 dagen na factuurdatum.


Indien wij ons genoodzaakt zien incasso van onze vordering op de koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van koper, die geacht wordt hiermee akkoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 100,00, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie of dergelijke is vereist.


12. GESCHILLEN

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de ter plaatse van vestiging van ons kantoor bevoegde rechter.