INVESTERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN

Algemeen

De automatismen van investeringen / afschrijvingen

De volledige koppelcode en de beperkte koppelcode

Afschrijven via afschrijfschema’s

Tabel investeringsoorten

Desinvesteringen

Algemeen: datums “vanaf” en “tot” of “tot en met”

Het voorwerk (éénmalig, daarna alleen zo nodig onderhoud): de tabellen

“Boeking moet investeringstuk aanmaken”

“Boeking moet gekoppeld worden aan bestaand investeringstuk”

Het voorwerk (éénmalig): de reeds aanwezige investeringen

Automatismen programma “Onderhoud boekingen”

Werking “Onderhoud investeringstukken” na opstarten door “Onderhoud boekingen”

Het genereren van een desinvestering

Het corrigeren van een gegenereerde desinvesteringsboeking

Onderhoud investeringen

De berekening van de afschrijf-bedragen

Voorlopige afschrijvingen

Automatisch boeken van afschrijvingen

Handmatige inbreng van afschrijvingen

Schema: de theorie achter de investering- en (veelal automatische) afschrijf-boekingen

Lijst investeringen

Uitvoer via CSV-file

Lijst investeringen: overzicht rubrieken CSV-fileINVESTERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN


Algemeen


Binnen ORIfin bestaat de mogelijkheid om een bestand aan te leggen van investeringen die gedaan zijn met de afschrijvingen die daar tegenover staan.


Net zoals bij de sub-administratie debiteuren/crediteuren is het programma “Onderhoud boekingen” in de meeste gevallen de basis. Uitzonderingen daargelaten worden bij het inbrengen van de inkoopfactuur de investeringen vastgelegd en worden vanuit de sub-administratie “Investeringen / afschrijvingen” de afschrijvingen gegenereerd.


Over het algemeen zijn er binnen de financiële wereld verschillende manieren om met desinvesteringen om te gaan. De meest uitgebreide manier wordt binnen ORIfin gebruikt als er voor wordt gekozen om een desinvestering te genereren, uitgaande van de originele investering. Deze methode moet met name worden gehanteerd binnen het onderwijs.


De automatismen van investeringen / afschrijvingen


Binnen deze sub-administratie kan ORIfin u zeer veel werk uit handen nemen. Maak zoveel mogelijk gebruik van deze automatismen en wijk zo min mogelijk af van de gebruikte standaards. Een eenmaal onderbroken automatisme leidt er in veel gevallen toe dat dit investeringnummer vanaf dat moment met de hand bijgehouden zal moeten worden.


Mits het rekeningschema juist en volledig is gevuld (zie verderop in deze beschrijving) worden de volgende automatismen toegepast:

 

-   Vanuit inbrengen boekingen: het aanmaken van een investeringstuk bij inboeken op een grootboeknummer met de aanduiding “Boeking moet investeringstuk aanmaken”.

 

-   Vanuit inbrengen boekingen: het koppelen van een handmatige afschrijfboeking aan een investeringstuk in de sub-administratie.

 

-   Het opbouwen van een afschrijvingentabel zodra het ingebrachte investeringstuk is gecompleteerd. Dit completeren gebeurt direct na het inboeken van het investeringstuk.

 

     -   Gedurende het boekjaar kunnen de voorlopige afschrijvingen op lijsten verschijnen en in totalen mee worden geteld.

 

     -   Bij het afsluiten van het boekjaar worden de voorlopige afschrijvingen van dat boekjaar definitief doorgeboekt in het grootboek en worden ze bij het betreffende investeringstuk vermeld in de sub-administratie.

 

-   Vanuit onderhoud investeringen: het aanmaken (en verwerken) van een boeking in het grootboek voor desinvesteringen.De volledige koppelcode en de beperkte koppelcode


De koppelcode is een code waarmee diverse investeringstukken aan elkaar kunnen worden gekoppeld. De volledige koppelcode is een lange code waarvan op lijsten en in de zoektabel vrijwel altijd maar een beperkt deel wordt gebruikt: de beperkte koppelcode.


De volledige code is 34 posities lang, de beperkte 13. De indeling is als volgt:


Positie

Inhoud

Beperkt

Volledig

01..05

01..05

Als het investeringstuk WEL verwijst naar een ander stuk: laatste schakel koppeling.

Als het investeringstuk NIET verwijst naar een ander stuk: het eigen investeringnummer

06

06

“-“

07

07

1 = Dit investeringstuk verwijst WEL naar een ander investeringstuk.

0 = Dit investeringstuk verwijst NIET naar een ander investeringstuk.

08

08

“-“

n.v.t.

09..13

Eén na laatste schakel koppeling.

14..18

Twee na laatste schakel koppeling.

19..23

Drie na laatste schakel koppeling.

24..28

Vier na laatste schakel koppeling.

29

“-“

09..13

30..34

Het eigen investeringnummer.


De volledige koppelcode houdt er rekening mee dat een investeringstuk waarnaar door wordt verwezen weer verder kan doorverwijzen naar een ander nummer. Dit kan tot maximaal 4x toe plaatsvinden. Aangezien dit verder doorverwijzen niet aan te bevelen is, zult u op lijsten en in de zoektabel vrijwel altijd voldoende hebben aan de beperkte koppelcode.

 

   Advies: Als u gebruik maakt van het verder doorkoppelen maakt u het onnodig ingewikkeld. U kunt in dat geval beter een rechtstreekse doorverwijzing maken naar het doorgeschakelde investeringstuk. (Mocht u er toch voor kiezen om verder door te schakelen, denk er aan dat het sorteren niet meer goed gaat boven de 4 doorschakelingen: de investering komt dan in een lijst op volgorde van koppelcode onder het verkeerde investeringstuk te hangen.)

 

Voorbeeld: investeringstuk 00123 is gekoppeld aan investeringstuk 00089. U wilt nu investeringstuk 00285 koppelen aan investeringstuk 00123. Hoewel dit wel mogelijk is, adviseren wij om in dit geval te koppelen aan investeringstuk 00089.


De koppelcode is met name belangrijk bij desinvesteringen. Een desinvestering zal altijd verwijzen naar de originele boeking, waardoor de (beperkte) koppelcode bij een desinvestering er als volgt uit ziet:

 

     iiiii-1-ddddd       Hierbij is “iiiii” het originele investeringnummer en “ddddd” het nummer van de desinvestering.Afschrijven via afschrijfschema’s


Binnen ORIfin worden afschrijvingen berekend volgens afschrijfschema’s die in een tabel zijn opgenomen. In deze tabel worden per soort afschrijving de volgende gegevens opgeslagen:

 

- de verdeling van percentages over de diverse afschrijf-jaren;

- is er wel of geen sprake van restwaarde;

- hoe moet de afronding plaatsvinden;

- wordt gerekend met “maand = 30 dagen” of met het exacte aantal dagen (= “maand juist”).


Bij het toevoegen van een afschrijfschema wordt uitgegaan van standaardinstellingen die u eenvoudig kunt aanpassen. Werkt u bijvoorbeeld altijd met “maand juist”, dan kunt u dat opnemen in de standaard-instellingen en zal elk nieuw schema hiermee opkomen.

 

   Advies: aangezien normaal gesproken geen hand-berekeningen meer plaats hoeven te vinden, raden wij u aan om zo nauwkeurig mogelijk te werken: dus met afronding op centen en met het exacte aantal dagen per maand.


Tabel investeringsoorten


In deze tabel worden de soorten bijgehouden van de investeringen. Net als andere ORIfin-tabellen kan hier ook worden gewerkt met “groepen”. De investeringsoorten zijn alleen een selectie-gegeven en hebben verder geen financiële waarde of inhoud. (Voorbeeld: als investeringsoort-groep zou u kunnen opgeven “Kantoormeubelen” met daaronder de investeringsoorten “Bureaus”, “Bureaustoelen”, “Kasten”, enz.)


Desinvesteringen


Voor het administreren van desinvesteringen worden diverse methodes gehanteerd. Binnen ORIfin is het mogelijk om desinvesteringen te genereren aan de hand van de originele investering en enkele variabelen. Ons advies is om die methode te gebruiken, met name binnen het onderwijs, omdat via deze methode de cijfers voor het ministerie het eenvoudigst zijn op te leveren.


Een andere methode is om desinvesteringen te zien als versnelde afschrijvingen.


Algemeen: datums “vanaf” en “tot” of “tot en met”


Het berekenen van de afschrijvingen gebeurt per dag. Daarom is het erg belangrijk te weten of een opgegeven datum binnen of buiten een rekenperiode ligt. De regels zijn als volgt binnen dit onderdeel:


- Datum vanaf: altijd binnen de rekenperiode, dus altijd “inclusief”.

- Datum tot en met: altijd binnen de rekenperiode, dus altijd “inclusief”.

- Datum tot: altijd buiten de rekenperiode, dus altijd “exclusief”.


Voorbeelden:

1) Als de datum start-afschrijvingen van een investering ligt op 1 januari, dan zal in het eerste boekjaar een volledig jaar worden afgeschreven. Er wordt dan immers afgeschreven van 1 januari tot 1 januari volgend jaar.

2) Als de datum start-afschrijvingen van een investering ligt op 30 december, dan zal in het eerste boekjaar slechts 1 of 2 dagen worden afgeschreven. Dit laatste is afhankelijk van de keuze “maand 30 dagen” of “maand juist”. Als gekozen is voor “maand 30 dagen”, telt 31 december niet mee en wordt er dus slechts 1 dag afgeschreven.


Het voorwerk (éénmalig, daarna alleen zo nodig onderhoud): de tabellen


Voordat er iets kan gebeuren binnen “investeringen / afschrijvingen” moeten er een aantal zaken worden voorbereid:

 

Programma “Instellingen financiële administratie”:

Geef aan dat u binnen de betreffende administratie wilt werken met sub-administratie investeringen / afschrijvingen. (Dus u kunt er per administratie voor kiezen om er al dan niet mee te werken.)

 

Programma “Onderhoud afschrijfschema’s”:

Breng minstens één afschrijfschema in.

 

Programma “Onderhoud investeringsoorten”:

Breng minstens één investeringsoort in. (Dit is niet verplicht, maar we gaan er van uit dat u gebruik wilt maken van alle mogelijkheden binnen deze sub-administratie.)

 

Programma “Onderhoud grootboeknummers”:

Geef bij grootboeknummers aan of deze iets te maken hebben met de sub-administratie investeringen / afschrijvingen.

 

We onderscheiden hierbij twee verschillende types grootboekrekeningen:

 

“Boeking moet investeringstuk aanmaken”

Dit zijn de grootboeknummers waarop geboekt wordt zodra een investering wordt gedaan. Omdat op grond van zo’n investering in de sub-administratie een investeringstuk wordt aangemaakt met de nodige automatismen zijn er een aantal gegevens nodig, en wel de volgende:

- welke afschrijf-grootboekrekeningen (zowel balans- als v&w-rekening) moeten worden gebruikt;

- als er een desinvestering komt te staan tegenover deze investering, welk grootboeknummer moet dan worden gebruikt;

- als er op de hiervoor genoemde desinvestering wordt afgeschreven, welk (balans-)grootboeknummer moet hiervoor worden gebruikt;

- volgens welk afschrijfschema moet er worden afgeschreven (bij inboeking van het investeringstuk kan hier van worden afgeweken);

- onder welke investeringsoort vallen de investeringstukken die via dit grootboeknummer worden ingeboekt (bij inboeking van het investeringstuk kan hier van worden afgeweken).

 

➜ zodra een boeking wordt gedaan op een dergelijk grootboeknummer zal in de sub-administratie een investeringstuk worden aangemaakt.

 

“Boeking moet gekoppeld worden aan bestaand investeringstuk”

Dit zijn de grootboeknummers die gebruikt worden om de afschrijvingen op te boeken.

 

➜ zodra een boeking wordt gedaan op een dergelijk grootboeknummer zal gevraagd worden naar het bijbehorende investeringnummer.Het voorwerk (éénmalig): de reeds aanwezige investeringen


Nieuwe investeringstukken zullen, zodra ze in worden gebracht via een dagboek “Inkomende nota’s”, automatisch in het bestand “Investeringen” terecht komen. Maar zodra u het onderdeel “Investeringen / afschrijvingen” in gebruik neemt, zult u er voor moeten zorgen dat de reeds gedane investeringen, die al veel eerder via inkomende nota’s zijn ingeboekt, nog worden opgebouwd.


Het inbrengen van “oude” investeringen doet u via de actie “Toevoegen” binnen programma “Onderhoud investeringen”. Dit is een beheersfunctie omdat het normaal gesproken niet mag voorkomen dat investeringstukken buiten het inbrengen van boekingen om worden opgevoerd. Denk er bij de inbreng van “oude” investeringen aan dat in dit geval geen gebruik wordt gemaakt van de uitgebreide controles van het programma “Onderhoud boekingen”.Automatismen programma “Onderhoud boekingen”


Tijdens de inbreng van inkomende nota’s kijkt het programma of er boekingsregels zijn waarbij wordt geboekt op een grootboeknummer met de aanduiding “Boeking moet investeringstuk aanmaken”. Als dit zo is, wordt na het opslaan van de betreffende factuur automatisch het programma opgestart om deze nieuwe investeringstukken nader te specificeren.

 

   Denk er aan dat dit een één op één situatie is: één boekingsregel maakt maar één investeringstuk aan. Bestaat een geboekt bedrag uit de aanschaf van meerdere investeringstukken, zorg er dan voor dat voor elk investeringstuk een boekingsregel wordt aangemaakt.

 

   Vooral in verband met eventuele later te ontstane desinvesteringen is het van belang dat u ook gebruik maakt van het optionele gegeven “aantal”. De beste methode is om het aantal in deze rubriek te plaatsen maar ook in de omschrijving, omdat bij niet alle lijsten de rubriek “aantal” wordt afgedrukt.


Tijdens inbreng van alle dagboeken kijkt het programma of er geboekt wordt op een grootboeknummer met de aanduiding “Boeking moet gekoppeld worden aan bestaand investeringstuk”. Als dit zo is, wordt de betreffende boekingsregel doorgegeven naar het onderdeel “Investeringen / afschrijvingen”. U zult bij dergelijke boekingen moeten aangeven voor welk investeringnummer die afschrijving bedoeld is. Daarna zal ook hier worden gevraagd of u direct door wilt gaan met het programma “Onderhoud investeringen”. Na een handmatige boeking op afschrijvingen zal het namelijk nodig zijn om de berekening van de afschrijvingen opnieuw uit te voeren..

 

   N.B. Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat u buiten de automatische afschrijvingen om handmatig boekt op de grootboeknummers met de aanduiding “Boeking moet gekoppeld worden aan bestaand investeringstuk”. U verstoort hiermee immers het ingebouwde automatisme.


Werking “Onderhoud investeringstukken” na opstarten door “Onderhoud boekingen”


Zodra vanuit het programma “Onderhoud boekingen” het programma is opgestart om investeringstukken nader te specificeren, kan de verdere verwerking in dat programma vrijwel automatisch plaats vinden. In welke mate dat gebeurt, wordt door twee verschillende dingen bepaald:

 

-   wat heeft u in dit programma opgegeven bij “Standaard instellingen”;

 

U heeft hier de keuze tussen:

 

      -     Na "wijzigen": indien mogelijk automatische doorloop, inclusief berekenen en einde

Als alle gegevens van het investeringstuk compleet zijn wordt, nadat er op “Wijzigen” is gedrukt, alles automatisch doorlopen tot en met het terug gaan naar het programma “Onderhoud boekingen”.

 

      -     Alleen automatisch beëindigen

U zult alle stappen moeten doorlopen. Als alle gegevens van het investeringstuk compleet zijn, betekent dit dat u telkens actie moet ondernemen bij de vraag of knop die blauw is gekleurd. Als alles is ingevuld en u op “Uitvoeren” heeft gedrukt, wordt automatisch terug gegaan naar het programma “Onderhoud boekingen”.

 

      -     Geen automatismen

Gelijk aan bovenstaand. Bovendien zult u zelf het programma moeten beëindigen om terug te gaan naar het programma “Onderhoud boekingen”.

 

-   zijn de gegevens van het investeringstuk compleet of niet.

 

Ook als u automatismen heeft ingeschakeld worden deze onderbroken als er een gegeven ontbreekt. Het programma kan dan immers een bewerking niet uitvoeren.

 

   Advies: zorg er voor dat bij elk grootboeknummer dat te maken heeft met investeringen / afschrijvingen alle verwijzingen naar andere tabellen en andere grootboeknummers zijn opgegeven. U bespaart zich daarmee erg veel tijd en werk en u zorg er hier dus mede voor dat er een automatische werking KAN plaatsvinden.Het genereren van een desinvestering


In programma “Onderhoud investeringen” heeft u de mogelijkheid om vanuit een investering een desinvestering te genereren. Dit gaat als volgt:

 

-   Geef het nummer op van de originele investering en kies voor “Desinvestering”.

Het programma maakt in het geheugen een nieuw investeringstuk aan gelijk aan de originele investering, maar waarbij de bedragen negatief worden opgenomen.

-   Pas nu de volgende gegevens aan / voeg de volgende gegevens toe:

     -   Omschrijving

Deze zal anders zijn dan die van de originele investering.

     -   Als er sprake is van een aantal: het aantal dat gedesinvesteerd wordt

             Heeft u bij de originele investering geen aantal opgegeven, maar had u dat eigenlijk wel moeten doen, wijzig dan eerst de originele investering voordat u de desinvestering gaat genereren!

     -   Het aanschafbedrag zoals dat geweest zou zijn met het aantal dat nu gedesinvesteerd wordt.

Voorbeeld:

Origineel: aantal 9, aanschafbedrag € 9.000,00

Desinvestering: aantal 3, aanschafbedrag desinvestering moet dan zijn € 3.000,00

             Als zowel het originele aantal is opgegeven als het aantal desinvestering, kan het aanschafbedrag desinvestering worden berekend door in het betreffende antwoordvak een spatie op te geven.

     -   Datum desinvestering

     -   De boekwaarde op het moment van de desinvestering

             Door een spatie te geven, wordt de boekwaarde per datum desinvestering automatisch berekend.

             WAARSCHUWING! Maak gebruik van de hier genoemd methode om de boekwaarde automatisch te berekenen, omdat u anders een inbreuk maakt op de automatismen van investeringen / afschrijvingen. Aangezien we hier te maken hebben met twee series boekingen (investering - desinvestering) die tegenover elkaar weg moeten vallen, haalt u zich veel werk op de hals om in dit geval van de standaard af te wijken!

-   Kies voor “Bereken”

Op dit moment zullen de afschrijvingen worden ingelezen van de originele investering, waarbij de bedragen worden voorzien van een min-teken en eventueel worden herberekend als een aantal wordt gedesinvesteerd dat niet gelijk is aan het aantal van de originele investering.

        Op dit moment kunt u NIET ingrijpen op de gemaakte berekeningen. Wilt u handmatige aanpassingen doen (advies: NIET doen), wacht daar dan mee tot de desinvestering is opgeslagen.

 

-   Kies voor “Desinvesteringsboeking”.

De boeking over 3 boekingsregels staat klaar, met uitzondering van de gegevens “Grootboeknummer” en eventueel “Kostenplaats”, “Kostendrager” van de derde boekingsregel. Vul deze gegevens aan. Deze wordt automatisch gekoppeld aan de originele investering.

Wilt u de boeking op regel 3 naar meerdere grootboeknummers splitsen, dan is dat niet direct mogelijk. Laat in dat geval de boeking gewoon plaatsvinden en voer daarna een correctieboeking uit op alleen die boekingsregel. U kunt er in dit geval echter ook voor kiezen om de boeking nog handmatig aan te passen voordat de doorboeking werkelijk plaats vindt, zie “Het corrigeren van een aangemaakte desinvesteringsboeking” hieronder.

 

De gehele boeking bestaat nu uit de volgende 3 boekingsregels:

- aanschafbedrag desinvestering wordt credit geboekt op grootboek “desinvesteringen (balans)” (de kostenplaats en kostendrager worden overgenomen uit de originele investering);

- totaal afgeschreven bedragen tot desinvesteringsdatum worden debet geboekt op “afschrijving op desinvesteringen (balans)” (de kostenplaats en kostendrager worden overgenomen uit de originele investering);

- verschil (= boekwaarde) wordt debet geboekt op het grootboeknummer (met eventueel kostenplaats en kostendrager) die uzelf heeft opgegeven.


[zie verder op volgende pagina]


 

-   Kies op welke wijze u de aangemaakte boeking wilt verwerken

     -   “ Opslaan en direct verwerken”

Maak deze keuze als de boeking volledig juist is.

             U kunt altijd de boeking nog tegenhouden in programma “Verwerken CSV-files met boekingen”. Maak daar echter alleen gebruik van als het echt noodzakelijk is.

     -   “ Opslaan maar nog niet verwerken”

Maak deze keuze als de boeking door u nog handmatig aangevuld op aangepast moet worden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als om welke reden dan ook de gebruikte kostenplaatsen / kostendragers (die deels overgenomen zijn uit de originele investering) in de loop der jaren zijn aangepast sinds de originele investering is gedaan. Zie hierna: “Het corrigeren van een aangemaakte desinvesteringsboeking”.

     -   “ NIET opslaan”

Maak deze keuze als u gegronde redenen heeft om de boeking niet weg te schrijven en niet te verwerken. Wij raden deze keuze echter beslist af!


Het corrigeren van een gegenereerde desinvesteringsboeking


Als het nodig is om een correctie aan te brengen van een investeringsboeking voordat deze wordt verwerkt, denk dan aan het volgende:

 

-   De boeking begint met een commentaarregel die deels ook stuurregel is voor het programma dat de boeking gaat verwerken. Haal deze regel nooit weg en breng ook geen veranderingen aan! Wilt u zelf commentaar toevoegen, maak dan een extra commentaarregel.

 

-   Schrijf de gecorrigeerde boeking weg onder een andere naam. Zo voorkomt u dat u, bij problemen met de verwerking, niet even terug kunt kijken hoe ORIfin de originele boeking had aangemaakt.

 

-   Als u het bedrag van de derde regel wilt splitsen, kopieer die regel dan even zoveel keren als u voor uw splitsing nodig hebt en wijzig dan in de gesplitste regels de nodige zaken zoals grootboeknummer en bedrag. Als u zelf regels gaat opbouwen, kunt u al snel een scheidingsteken vergeten of te veel opgeven, waardoor de data in de verkeerde velden terecht komt.

 

-   Als u een gecorrigeerde boeking gaat verwerken via “Verwerken CSV-files met boekingen”, let dan even extra op of uw aangebrachte correcties wel het door u gewenste effect hebben. Zo mag er geen debet / credit verschil zijn.


Onderhoud investeringen


Dit programma kan dus worden opgestart vanuit “Onderhoud boekingen”, maar kan ook los worden opgestart. Per investeringstuk (dat door ORIfin een uniek investeringnummer krijgt toegewezen) kan worden opgegeven via welk afschrijfschema er afgeschreven moet worden en welke grootboeknummers (eventueel ook kostenplaatsen en kostendragers) gebruikt moeten worden bij de automatisch te genereren afschrijf-boekingen.


De berekening van de afschrijf-bedragen


De berekening kunt u per investeringstuk uitvoeren binnen programma “Onderhoud investeringen”. Voor het gemak (controle e.d.) wordt bij het berekenen een afschrijving binnen één boekjaar in twee delen weergegeven, met de dag van aanschaf als “splits-datum”.

 

Bijvoorbeeld: stel dat u op 15 juni 2004 iets heeft aangeschaft, dan zullen er vanaf boekjaar 2005 twee afschrijfbedragen ontstaan. De eerste van 1 januari tot 15 juni, de tweede vanaf 15 juni tot 1 januari van het volgende jaar. De splitsing vindt niet plaats als de afschrijving moet starten op 1 januari.Voorlopige afschrijvingen


Nadat de berekening van de afschrijvingen is uitgevoerd, kunt u die gegevens in detail aanpassen. Hierbij kunt u ook aangeven dat een regel de volgende keer buiten beschouwing gelaten moet worden bij de berekening. Deze aanpassingen kunt u blijven doen voor zover die afschrijvingen nog niet echt zijn geboekt. Dat doorboeken gebeurt per boekjaar als dat boekjaar wordt afgesloten. De berekende maar nog niet doorgeboekte afschrijvingen noemen wij de “voorlopige afschrijvingen”.


Bij de berekening worden de reeds doorgeboekte bedragen niet herberekend. Als basis voor de afschrijvingen wordt dan ook genomen het aanschafbedrag minus de reeds doorgeboekte bedragen maar ook minus de regels (zie de alinea hierboven) waarvan u zelf heeft bepaald dat deze voor de berekening buiten beschouwing gelaten moeten worden.


Automatisch boeken van afschrijvingen


Bij het afsluiten van het boekjaar zullen de voorlopige afschrijvingen van het betreffende boekjaar pas echt automatisch worden geboekt. Dit hoeft op dit moment pas te gebeuren omdat in de verslaglegging van het lopende boekjaar rekening gehouden kan worden met de voorlopige afschrijvingen van dat boekjaar en de werkelijke afschrijvingen TOT dat boekjaar.


Handmatige inbreng van afschrijvingen


Hoewel het de voorkeur geniet om alle afschrijvingen te genereren via de sub-administratie “Investeringen / afschrijvingen”, mag u er ook voor kiezen om handmatig boekingen in te brengen op de met de aanduiding “Boeking moet gekoppeld worden aan bestaand investeringstuk”. Denk er echter wel aan dat dit in eerste instantie het automatisme verstoort en dat u deze verstoring via het programma “Onderhoud investeringen” moet herstellen voordat de betreffende jaarafsluiting plaats gaat vinden.

 

   N.B. Als u vergeet om de afschrijvingen te herberekenen na een correctie, zal het programma het jaar niet kunnen afsluiten en een melding geven als u dat probeert te doen.


Schema: de theorie achter de investering- en (veelal automatische) afschrijf-boekingen


[zie volgende pagina]


Schema: de theorie achter de investering- en (veelal automatische) afschrijf-boekingen


Programma

Actie

Gevolg voor grootboek

Gevolg voor de sub-administratie

Onderhoud boekingen

Opvoeren inkomende factuur

Boekingsregel grootboek

investeringen

Toevoegen basisgegevens nieuw investeringstuk

 

Willekeurige boeking op grootboeknummer met indicatie “Boeking moet gekoppeld worden aan bestaand

investeringstuk”, type balans

Boekingsregel grootboek afschrijvingen

Toevoeging boekingsregel aan betreffende investeringstuk.

Alleen grootboek type balans: wordt als extra afschrijving meegenomen bij de bepaling van de boekwaarde.

Onderhoud investeringen (opgestart

vanuit onderhoud

boekingen)

Completeren

investeringstuk (direct na inbrengen boeking)

-

- Investeringstuk wordt gecompleteerd.

- Voorlopige afschrijvingen worden berekend

(2 per boekjaar, tenzij de afschrijving start op 1 januari)

Onderhoud investeringen (opgestart

vanuit menu)

Genereren

desinvestering

Via aanmaken boeking en doorboeken via “Verwerken CSV-files met boekingen”: verwerken desinvestering

Nieuw investeringstuk: desinvestering, gekoppeld aan originele investering

Jaarafsluiting

-

1) Controle voordat jaarafsluiting plaats vindt: kloppen alle investeringstukken?

-

2) Boekingsregel krijgt indicatie “is geteld in totaal, alleen nog aanwezig voor documentatie-doeleinden”

 

3) Maak voorlopige afschrijvingen definitief van het af te sluiten boekjaar

De voorlopige afschrijvingen van het af te sluiten boekjaar completeren met boekingsgegevens + aanduiding geven “mag niet meer worden gewijzigd”

Verslagen

-

Worden meegenomen voor zover geselecteerd

Voorlopige afschrijvingen tot aangegeven datum kunnen op verzoek worden meegenomen op dezelfde wijze als handmatig

ingebrachte afschrijvingen en afschrijvingen die worden aangemaakt tijdens de jaarafsluiting


N.B. Eventuele gevolgen voor de sub-administratie crediteuren laten we hier even buiten beschouwing.


Lijst investeringen


Op deze lijst staan de investeringstukken vermeld voor zover deze geselecteerd worden aan de hand van selectie-voorwaarden. Ook kunt u van diverse zaken aangeven of en hoe deze moeten worden afgedrukt.

 

   Van elk investeringstuk worden ongeveer 80 gegevens opgeslagen. Lang niet al deze gegevens worden op de lijst afgedrukt. Mocht u bepaalde gegevens missen op de lijst, laat het de makers van ORIfin even weten.


Uitvoer via CSV-file


Het is ook mogelijk om bij de lijst investeringen aan te geven dat u de uitvoer weg wilt laten schrijven naar een CSV-file. Daarbij kunt u ook aangeven of u dat wilt doen met of zonder kopregel.


Als u er voor kiest om bepaalde gegevens niet mee te nemen op de uitvoer, wordt de rubriek als lege rubriek meegenomen. U heeft dus altijd hetzelfde aantal kolommen, tenzij u er voor kiest om de afschrijvingen (die achteraan staan) niet mee te nemen.


Lijst investeringen: overzicht rubrieken CSV-file


Volgnr

Omschrijving

Toelichting

1

Investeringnummer

 

2

Code geblokkeerd

“*” wil zeggen dat het investeringnummer geblokkeerd is

3

Koppelcode

Voor uitleg: zie elders in deze beschrijving.

4

Aantal

 

5

Omschrijving

 

6

Investeringsoort

 

7

Omschrijving investeringsoort

 

8

Investeringsoort-groep

 

9

Omschrijving investeringsoort-groep

 

10

Nummer kostenplaats

 

11

 

 

12

Nummer kostendrager

 

13

 

 

14

Aanschafdatum

 

15

Startdatum afschrijvingen

 

16

Aanschafbedrag

 

17

Status

Zie beschrijving “Boekingen in ORIfin”, hoofdstuk

“Lijsten: speciale kenmerken naast bedragen”.

18

Aanschafbedrag per stuk

 

19

Boekwaarde

 

20

Boekwaarde per stuk

 

21

Totaal afschrijvingen

 

22

Restwaarde

 

23

Afschrijfbedrag 1

Deel 1 afschrijvingen

24

Vanaf datum 1

25

Tot en met datum 1

26

Afschrijfbedrag 2

Deel 2 afschrijvingen

27

Vanaf datum 2

28

Tot en met datum 2

etc.

 


Zoveel delen als nodig