FACTUREN (bijdragen)

Algemeen

De status van de toegekende bijdragen

Wanneer printen facturen?

Extra controles!!!

Back-up’s: geen vast onderdeel financiële administratie!

De bijdragentabel

de bijdragen

de totalen (of telvelden)

de rekenfuncties

Samenhang verschillende soorten gegevens

De facturen

De leesstrook

Het factuurnummer

Afwijkende regels factuurnummer i.v.m. opname in leesstrook

Omzettabel BA-SMS-methode

Betalingsplichtige / debiteuren

betreft-relatie

betalingsplichtige-relatie (= debiteur)

Gegevens uit een ander programma inlezen zoals @VO

Magister

Facturen stap voor stap

stap 1: opbouwen tabel bijdragen

stap 2: bepaal welke relaties welke bijdragen moeten betalen

stap 3: correctiefase, net zo lang corrigeren tot gefactureerd kan worden

stap 4: boek de factuurbedragen door in de financiële administratie

stap 5: print facturen

Bepaal welke relaties welke bijdragen moeten betalen en de correctiefase

toekennen bijdragen

onderhoud toegekende bijdragen

Toekennen bijdragen (groepsgewijs)

bijdragen bepalen volgens selectiewaarden die u per bijdrage heeft opgegeven

bijdragen bepalen via een selectiebestand relaties

Onderhoud toegekende bijdragen (individueel)

toekennen andere betalingsplichtige aan de betreffende relatie

vervang een toegekende bijdrage door een andere bijdrage

haal een toegekende bijdrage weg

verplaats de toegekende bijdragen naar een andere relatie

kopieer de toegekende bijdragen naar een andere relatie

voeg extra bijdrage(n) toe

Uitvoer: lijst, doorboeken, facturen

lijst toegekende bijdragen per leerling / betalingsplichtige

doorboeken (inclusief lijst)

aanmaken parameterbestand t.b.v. printen facturen

 

Extra informatie bij koppeling met @VO

Inlezen orderregels vanuit @VO

Geen juiste controle grootboeknummer en kostenplaats in @VO

Omzetting @VO-grootboeknummer en -kostenplaats naar ORIfin-gegevens

@VO: leerlingen, ouders / verzorgers, debiteuren

Toevoegen relaties: ontbrekende gegevens

Verschillende stappen inlezen @VO-orderregels

initieel aanmaken alle bijdragenbestanden

controle of alle @VO-betalingsplichtigen voorkomen in ORIfin

automatisch toevoegen betalingsplichtigen

alle conversietabellen worden opnieuw opgebouwd

controle of alle @VO-leerlingen voorkomen in ORIfin

automatisch toevoegen leerlingen

alle conversietabellen worden opnieuw opgebouwd

omzetten @VO-grootboeknummer en -kostenplaats naar ORIfin-gegevens

automatisch opbouwen bijdragentabel

@VO-orderregels converteren naar ORIfin-bestand toegekende bijdragen

Onjuistheden invoer uit @VO

Gegevens vanuit @VO

Indeling @VO-bestand (bron: Simac Onderwijs bv)

 

Tabel door te geven parameters facturen

 

Complete lijst benamingen parameters t.b.v. printen facturenFACTUREN (bijdragen)


Algemeen


ORIfin kan facturen produceren aan de hand van een tabel waarin staat aangegeven welke bedragen om welke reden door welke relaties betaald moeten worden.


De basis daarvoor komt van twee kanten: allereerst een bestand (tabel) met de verschillende bijdragen waar het om gaat en daarnaast een bestand waarin staat wie welke bijdrage moet betalen. Beide bestanden kunnen geheel in ORIfin worden opgebouwd, maar ze kunnen ook worden geïmporteerd uit andere programma’s zoals @VO.


De status van de toegekende bijdragen


Bijdragen worden toegekend en uiteindelijk doorgeboekt naar de financiële administratie. Het is van groot belang goed bij te houden of dat doorboeken al plaats heeft gevonden of niet. Het belangrijkste gegeven in de bijdragenbestanden is daarom de “status toegekende bijdragen” in ORIfin.


Geeft die status aan dat het doorboeken al heeft plaatsgevonden, dan is elke wijziging op de toegekende bijdragen zinloos. Pogingen daartoe worden dan ook geweigerd. De mogelijkheid die dan wel wordt aangeboden is: haal alle toegekende bijdragen weg en ga opnieuw beginnen met het toekennen. De tabel bijdragen blijft daarbij volledig intact.

 

   Zijn er fouten gemaakt bij het toekennen en er is al doorgeboekt, dan moet er een oplossing worden bedacht buiten de bijdragen om. Of u moet een back-up terug zetten van de financiële administratie EN van de bijdragen van vlak VOOR het doorboeken. Dit geeft ook al aan dat het doorboeken secuur moet gebeuren en dat goed moet worden gekeken of dit doorboeken het gewenste resultaat op heeft geleverd, voordat er vol enthousiasme wordt doorgewerkt.


Wanneer printen facturen?


N.B. Om te voorkomen dat er verschillen kunnen ontstaan tussen doorgeboekte bedragen en de bedragen die op de facturen staan, is het pas mogelijk facturen te printen NADAT er is doorgeboekt.


Extra controles!!!


Dit geeft nog eens extra aan hoe belangrijk het is om eerst de uitvoer goed te controleren voordat met de stand van de financiële administratie die is ontstaan NA het doorboeken. Draai daarom (evt. op het scherm) een lijst uit met openstaande facturen en ga na of de gegevens daarvan overeenkomen met hetgeen u verwachtte of (als de invoer uit @VO afkomstig is) dat de totalen overeenkomen met de totalen in @VO.


Back-up’s: geen vast onderdeel financiële administratie!


Denk er aan dat wat het maken van back-up’s betreft de bijdragenadministratie GEEN onderdeel uitmaakt van de financiële administratie. Het moet immers mogelijk zijn om een serie bijdragenbestanden terug te halen van een back-up zonder dat de rest van de financiële administratie daar last van heeft.De bijdragentabel


In de bijdragentabel staan drie verschillende soorten gegevens:

 

de bijdragen

Bij elke bijdrage staat vermeld wat het bedrag is en welke relaties deze bijdrage moeten betalen. Dit laatste is alleen van belang als de bijdragen ook door ORIfin worden toegekend en niet als de gegevens uit een ander programma worden geïmporteerd. Ook staat aangegeven in welke totalen (of telvelden) de bijdrage moet worden geteld.

 

Voorbeelden: “Jaarlijkse bijdrage”, “Excursie Parijs”, “Gereedschap 1e jaar”, etc.

 

de totalen (of telvelden)

Bij een totaal of telveld staat aangegeven op welke wijze dat totaal geboekt moet worden in de financiële administratie. Als het een eindtotaal betreft staat ook aangegeven in welke termijnen er betaald moet worden en voor welke datum.

 

Voorbeelden: “Totaal boeken”, “B.T.W.”, “Factuurtotaal”, etc.

 

de rekenfuncties

Een rekenfunctie geeft aan welke berekening er moet plaatsvinden. De plaats van een rekenfunctie binnen de tabel van toegekende bijdragen aan een relatie bepaalt op welk moment de berekening uitgevoerd moet worden.

 

Voorbeeld: “Totaal excl. B.T.W.” x “0,19" = “B.T.W.”


Samenhang verschillende soorten gegevens


In eerste instantie moet worden opgegeven welke bijdragen er bestaan. De bijbehorende bedragen worden in totalen / telvelden geteld. Eventuele berekeningen kunnen dan worden gemaakt via de rekenfuncties.


De facturen


Bij het produceren van de facturen worden eerst alle gegevens van een relatie bij elkaar gezocht, waarna eventuele rekenfuncties worden uitgevoerd. Een lange vaste serie variabelen wordt dan gebruikt om via “samenvoegen bestanden” met Word of WP de facturen te produceren. Deze serie variabelen wordt aan het eind van deze beschrijving weergegeven.


De leesstrook


ORIfin levert de variabelen voor de leesstrook. Denk er echter wel aan dat de banken speciale eisen stellen aan het bedrukken van deze strook met betrekking tot het lettertype. In de regel zal dit OCR-II moeten zijn.


Het factuurnummer


Binnen ORIAS mag het factuurnummer maximaal 16 posities lang zijn, opgebouwd uit alle mogelijke tekens. Een factuurnummer moet “zuiver” uniek zijn, waarmee we bedoelen dat elk verschil tussen twee factuurnummers voldoende is om het factuurnummer op te slaan.

 

Afwijkende regels factuurnummer i.v.m. opname in leesstrook

 

In dit onderdeel echter maakt het factuurnummer deel uit van het betalingskenmerk dat ook op de leesstrook van de accepten terecht komt. De lengte van het factuurnummer wordt hier beperkt tot 15 posities, terwijl bovendien elk factuurnummer “onzuiver” uniek moet zijn. Dat wil zeggen dat het factuurnummer, als dat om wordt gezet naar een numeriek factuurnummer volgens een methode die we vanaf nu de BA-SMS-methode zullen noemen, niet gelijk mag zijn aan enig ander onzuiver factuurnummer van dezelfde relatie.

 

Voorbeeld:

Een relatie heeft al een factuur met nummer “01234/pa” (factuur i.v.m. reis naar Parijs). Omgezet volgens de BA-SMS-methode wordt dat “01234172”. Een nieuw factuurnummer (dat “zuiver” gezien geldig is) zou kunnen zijn “01234/sc” (factuur i.v.m. schoolgeld). Dat factuurnummer wordt echter afgekeurd omdat bij omzetting volgens de BA-SMS-methode dit factuurnummer gelijk zou worden aan het eerdergenoemde factuurnummer “01234/pa”.

 


Omzettabel BA-SMS-methodeOrigineel

teken

Omgezet naar

0, spatie

0

2,a,b,c

2

3,d,e,f

3

4,g,h,i

4

5,j,k,l

5

6,m,n,o

6

7,p,q,r,s

7

8,t,u,v

8

9,w,x,y,z

9

1 en overige

tekens

1Betalingsplichtige / debiteuren


Binnen de bijdragenadministratie hebben we te maken met twee groepen relaties:

 

betreft-relatie

relaties op grond waarvan bedragen betaald moeten worden: in de meeste gevallen de leerlingen

 

betalingsplichtige-relatie (= debiteur)

relaties die de bedragen moeten betalen: in de meeste gevallen de ouders


In enkele gevallen kan de leerling zelf de betalingsplichtige zijn, bijvoorbeeld als de leerling meerderjarig is. De ORIfin-gebruiker (en @VO- of Magister-gebruiker) is zelf verantwoordelijk voor het op een juiste wijze bepalen wie de betalingsplichtige is. Dat gegeven wordt opgegeven bij dr relatiegegevens van de leerling en kan als zodanig eenvoudig worden aangepast.


Gegevens uit een ander programma inlezen zoals @VO


Het is in ORIfin mogelijk om gegevens in te lezen vanuit een ander programma zoals @VO. In de rest van deze beschrijving noemen we telkens @VO met name, waarbij we dus elk programma bedoelen dat op diezelfde wijze gegevens kan aanleveren aan ORIfin.


Magister


Magister levert de gegevens op een andere manier aan ORIfin dan bijvoorbeeld @VO. Terwijl @VO orderregels aanbiedt die ORIfin de mogelijkheid geeft om facturen te produceren, biedt Magister alleen maar bedragen aan die geboekt moeten worden. @VO levert als het ware de invoer van de facturering, Magister levert de uitvoer van de facturering. Werkt u met Magister, dan heeft u het ORIfin-onderdeel “Facturen (bijdragen)” niet nodig.


Facturen stap voor stap


Welke stappen u moet ondernemen om uiteindelijk facturen uit te kunnen draaien hangt sterk af van het feit of u kant en klare gegevens inleest vanuit @VO of niet.

 

stap 1: opbouwen tabel bijdragen

Als u werkt met @VO: dit “opbouwen” gebeurt in @VO en kan in ORIfin dus achterwege blijven; na het inlezen van de gegevens uit @VO wordt de bijdragentabel automatisch opgebouwd

 

stap 2: bepaal welke relaties welke bijdragen moeten betalen

Als u werkt met @VO: dit “bepalen” gebeurt in @VO en kan in ORIfin dus achterwege blijven; na het inlezen van de gegevens uit @VO wordt de bijdragentabel automatisch opgebouwd

 

        Als u werkt met @VO is dit het moment waarop de @VO-gegevens worden ingelezen. Zie verderop in deze beschrijving uit welke werkzaamheden dat inlezen bestaat.

 

stap 3: correctiefase, net zo lang corrigeren tot gefactureerd kan worden

Draai een lijst uit met de toegekende bedragen en controleer of de details en de totalen overeenkomen met wat u verwacht. Als alles volledig naar wens is, ga dan pas door met de volgende twee stappen.

 

stap 4: boek de factuurbedragen door in de financiële administratie

Dit is de enige stap die u ook moet doen als u met Magister koppelt. Het doorboeken vanuit Magister vindt echter plaats met een ander ORIfin-programma en valt buiten deze beschrijving.

 

stap 5: print facturen

 

        N.B. Voer stap 4 en 5 zo snel mogelijk na elkaar uit. Wacht even met inbrengen van andere boekingen tot blijkt dat de uitvoer volledig naar wens is, zodat u zeker weet dat er geen back-up teruggezet hoeft te worden.


Bepaal welke relaties welke bijdragen moeten betalen en de correctiefase


Er zijn binnen ORIfin twee programma waarmee u kunt bepalen welke bijdrage betaald moet worden door welke relatie:

 

toekennen bijdragen (WrFbyv)

Met dit programma kunt u groepsgewijs bijdragen toekennen, waarbij het toekennen is gebaseerd op de voorwaarden die u per bijdrage heeft opgegeven in de bijdragentabel.

 

onderhoud toegekende bijdragen (MaFbyv)

Met dit programma kunt u individueel per relatie bijdragen toekennen en correcties aanbrengen op de toegekende bijdragen.


Op beide programma’s gaan we nu wat nader in.


Toekennen bijdragen (groepsgewijs)


Met dit programma kunt u voor groepen relaties bijdragen automatisch toekennen. Daarbij kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

 

bijdragen bepalen volgens selectiewaarden die u per bijdrage heeft opgegeven

Voorbeeld: ken bijdrage “Leermiddelen 1e leerjaar” toe; bij die bijdrage staat als selectiecriterium in te tabel bijdragen dat deze bijdrage doorberekend moet worden aan alle relaties met een “1" in de 1e positie van rubriek “Huidige klas”.

 

bijdragen bepalen via een selectiebestand relaties

Voorbeeld: selecteer alle relaties met een “1" in de 1e positie van rubriek “Huidige klas”; bereken aan alle relaties van deze selectie een bijdrage door die in de tabel bijdragen staat omschreven als “Leermiddelen 1e leerjaar”; er hoeft dan geen selectiecriterium opgenomen te zijn bij die bijdrage in de bijdragentabel.


De mogelijkheden kunnen naast elkaar worden gebruikt.

 

   In dit programma kunt u ook aangeven of er voor deze run betalingsplichtigen bij gezocht moeten worden. Of het zinvol is om facturen te sturen naar minderjarigen, moet u zelf bepalen en is niet iets waar ORIfin over beslist.Onderhoud toegekende bijdragen (individueel)


Met dit programma kunt u wijzigingen aanbrengen op de toegekende bijdragen per relatie. De mogelijkheden die u hier heeft:

 

- toekennen andere betalingsplichtige aan de betreffende relatie

 

- vervang een toegekende bijdrage door een andere bijdrage

 

- haal een toegekende bijdrage weg

 

- verplaats de toegekende bijdragen naar een andere relatie

 

- kopieer de toegekende bijdragen naar een andere relatie

 

- voeg extra bijdrage(n) toe


Uitvoer: lijst, doorboeken, facturen


Met het uitvoerprogramma kunt u de volgende handelingen verrichten:

 

lijst toegekende bijdragen per leerling / betalingsplichtige

Deze lijst geeft exact weer welke bedragen er per betalingsplichtige worden berekend en op grond van welke leerling en welke bijdragen dat gebeurt. Het is verstandig om deze lijst uit te draaien (naar de printer of naar een bestand) vlak voordat u gaat doorboeken en de facturen gaat printen. (Zie ook “doorboeken”.) Mocht er achteraf iets fout blijken te zijn, dan kunt u dat op deze detaillijst nagaan.

 

doorboeken (inclusief lijst)

Dit is de belangrijkste fase van een bijdragencyclus. Het doorboeken is onherroepelijk: na het doorboeken kunt u de bestanden niet meer veranderen. Tijdens het doorboeken wordt een lijst aangemaakt. Wij raden aan om in dit geval de uitvoer van de lijst naar het beeldscherm te sturen, zodat u direct kunt zien of alles in grote lijnen goed verloopt en zodat de printer geen spelbreker kan zijn tijdens het doorboeken. Een lijst op papier of naar een bestand kunt u beter vlak voor het doorboeken maken.

 

aanmaken parameterbestand t.b.v. printen facturen

Deze fase wordt ook wel “printen facturen” genoemd. Die benaming is feitelijk niet juist omdat ORIfin de facturen niet zelf print, maar een bestand met parameters aanmaakt voor een tekstverwerker die met behulp van die parameters de facturen kan printen.

 

Een volledig overzicht van alle parameters kunt u achterin deze handleiding vinden. Ook vindt u daar een lijst van parameternamen die gebruikt kunnen worden om documenten te maken in Word of WordPerfect.


Extra informatie bij koppeling met @VO


Inlezen orderregels vanuit @VO


@VO bevat een eigen bijdragenadministratie, waarmee bepaald kan worden welke leerlingen welke bijdragen moeten betalen. Het resultaat van deze bewerking wordt via een bestand met orderregels weggeschreven naar ORIfin.

 

   Verderop in deze beschrijving vindt u een compleet overzicht van de informatie die vanuit @VO wordt ingelezen.


Geen juiste controle grootboeknummer en kostenplaats in @VO


In @VO kan bij elke bijdrage worden aangegeven van welk grootboeknummer en van welke kostenplaats gebruik gemaakt moet worden. Een goede controle op die invoer is er uiteraard niet in @VO, aangezien de betreffende basistabellen in ORIfin staan.


Het voordeel is dan wel dat u binnen @VO niet verplicht bent om echte, bestaande grootboeknummers en kostenplaatsen te gebruiken: u mag een codering gebruiken die voor u het eenvoudigst is.


Omzetting @VO-grootboeknummer en -kostenplaats naar ORIfin-gegevens


Tijdens het inlezen van het @VO-bestand in ORIfin worden deze codes (ook als het “echte” grootboeknummers en kostenplaatsen zijn) omgezet naar ORIfin-waarden. Bij het omzetten van kostenplaatsen kunt u in dat programma elke @VO-kostenplaats omzetten naar een combinatie ORIfin-kostenplaats en ORIfin-kostendrager.


@VO: leerlingen, ouders / verzorgers, debiteuren


Alle personen (dus ook leerlingen, ouders en verzorgers) krijgen binnen @VO een uniek persoonsnummer. Bij de leerlinggegevens kan binnen @VO een debiteurennummer worden opgegeven. Dat zal in de regel het debiteurennummer zijn van de ouders / verzorger. Dit is een belangrijk gegeven als u orderregels aanmaakt voor ORIfin omdat zowel de ouder als de leerling als relatie worden opgenomen in ORIfin.


Toevoegen relaties: ontbrekende gegevens


De eerste stap bij het verwerken van een @VO-bestand in ORIfin is het bijwerken van de relatiegegevens. Nu zou het kunnen zijn dat er vanuit @VO relaties worden toegevoegd die voor ORIfin te weinig gegevens bevatten. Normaal gesproken zouden dergelijke relaties worden geweigerd. Aangezien dit tot oponthoud en wellicht andere problemen zou leiden, worden in dit soort situaties in plaats van de ontbrekende gegevens standaardwaarden aangenomen.


Verschillende stappen inlezen @VO-orderregels


Bij het inlezen van de @VO-orderregels doorloopt ORIfin de volgende stappen:

 

initieel aanmaken alle bijdragenbestanden

Het verwerken van een @VO-bestand begint altijd met een lege bijdragenadministratie, ook met een lege bijdragentabel.

 

controle of alle @VO-betalingsplichtigen voorkomen in ORIfin

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de conversie-tabel “@VO-persoonsnummer”. Als blijkt dat nog niet alle betalingsplichtigen voorkomen, worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 

automatisch toevoegen betalingsplichtigen

Dit toevoegen gebeurt met behulp van het ORIfin-programma “Muteren via tekstbestand relaties”.

 

alle conversietabellen worden opnieuw opgebouwd

Het opnieuw opbouwen van deze tabellen is een taak voor programma “Systeemfuncties relaties”. 

controle of alle @VO-leerlingen voorkomen in ORIfin

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de conversie-tabel “@VO-persoonsnummer”. Als blijkt dat nog niet alle leerlingen voorkomen, worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 

automatisch toevoegen leerlingen

Dit toevoegen gebeurt met behulp van het ORIfin-programma “Muteren via tekstbestand relaties”.

 

alle conversietabellen worden opnieuw opgebouwd

Het opnieuw opbouwen van deze tabellen is een taak voor programma “Systeemfuncties relaties”.

 

omzetten @VO-grootboeknummer en -kostenplaats naar ORIfin-gegevens

Hierbij wordt van elk @VO-grootboeknummer gevraagd welk ORIfin-grootboeknummer daar tegenover staat en wordt van elke @VO-kostenplaats gevraagd welke combinatie ORIfin-kostenplaats / ORIfin-kostendrager daar tegenover staat.

 

automatisch opbouwen bijdragentabel

Van elke @VO-bijdrage die door één of meer leerlingen betaald moet worden wordt een ORIfin-bijdrage aangemaakt. Bij die bijdragen komt ook een verwijzing naar een bijdragentotaal waarin staat aangegeven op welk grootboeknummer, kostenplaats, kostendrager er geboekt moet worden.

 

@VO-orderregels converteren naar ORIfin-bestand toegekende bijdragen

Nadat alle bijdragen en relaties binnen ORIfin bekend zijn gemaakt, kan de werkelijke conversie plaatsvinden.


Vanaf dat moment zit er verder geen verschil tussen een “echte” ORIfin-verwerking of een verwerking die gestart is in @VO: u kunt dus lijsten draaien, doorboeken en factureren. Ook kunt u nog allerlei wijzigingen aanbrengen.


Onjuistheden invoer uit @VO


Soms is het erg lastig om zaken die u onjuist heeft opgegeven in @VO te corrigeren in @VO en dan nogmaals te exporteren. Denk dan aan de mogelijkheid die er bestaat om basisgegevens na het inlezen van het @VO-bestand te corrigeren via “Onderhoud basistabel bijdragen” en om de toegekende bijdragen nog te wijzigen via “Onderhoud toegekende bijdragen”.


Gegevens vanuit @VO


Op het volgende blad kunt u de volledige indeling vinden van het bestand uit @VO.


Indeling @VO-bestand (bron: Simac Onderwijs bv)


Volgnr

Omschrijving @VO-gegeven

Wordt ORIfin-gegeven

benaming + ORIfin-rubrieknr + D, L, B of T

( D = debiteur; L= leerling; B= bijdrage; T= totaal/teller )

1

@VO-nummer debiteur

Debiteurennummer @VO

782

D

Nummer betalingsplichtige

220

L

2

speciale

ORIfin-informatie

@VO-nummer leerling

@VO-leerlingnummer

782

L

oud ORIAS- of Schoolfact-nr

Oud llnr ORIAS/Sf

748

L

roepnaam leerling

Roepnaam

779

L

voorvoegsels achternaam leerling

Voorvoegsels achternaam

240

L

achternaam leerling

Achternaam

241

L

3

factuurdatum

-

 

 

4

aanduiding grootboeknummer

Identificatie

bijdrage bij

inlezen in

ORIfin

Via conversie: grootboeknummer ORIfin

 

T

5

aanduiding kostenplaats

Via conversie: kostenplaats en -drager ORIfin

 

T

6

omschrijving

Omschrijving bijdrage

 

B

7

bedrag (eventueel negatief

voor korting-bedragen)

Termijnbedrag bijdrage

 

B

8

achternaam debiteur

Achternaam

241

D

9

voorletters debiteur

Voorletters

201

D

10

voorvoegsels debiteur

Voorvoegsels achternaam

240

D

11

titel debiteur

Aanhef / titel

780

D

12

geslacht debiteur

Geslacht

216

D

13

rekening of incasso

Rek./Incasso R/I

781

D/L

14

bank- of Postbanknummer

Banknummer

223

D

Postbanknummer

224

D

15

roepnaam + volledige achternaam leerling

-

 

 

16

rol debiteur

-

 

 

17

opleiding leerling

Opleiding leerling

790

L

18

klas leerling

Klas leerling

752

L

19

orderregel @VO

-

 

 

20

straat debiteur

Straat

245

D/L

21

huisnummer debiteur

Huisnummer

246

D/L

22

huisnummer aanduiding debiteur

-

 

 

23

toevoeging huisnummer debiteur

Huisnummer toevoeging

247

D/L

24

postcode debiteur

Postcode

206

D/L

25

woonplaats debiteur

Woonplaats

207

D/L

26

land debiteur

Land

789

D/L

27

telefoonnummer debiteur

Telefoon

208

D/L

28

e-mailadres debiteur

E-mail-adres

230

D

-

-

Relatiesoort = ‘$’

138

D

-

-

Relatiesoort = ‘|’

138

L

Tabel door te geven parameters facturenExtern

volgnr

Intern

volgnr

Naam

variabele

Inhoud

Nadere toelichting

001

0

Relnr_1

Relatienummer


Betalingsplichtige


“relatie”

002

1

Naam_1

Rubriek 200 (complete naam relatie)

003

2

Adres_1

Rubriek 205 of 202

Postadres.

Als deze

niet bestaat:

bezoekadres

004

3

PC_1

Rubriek 206 of 203

005

4

Plaats_1

Rubriek 207 of 204

006

5

Land_1

Rubriek 789 of 235

007

6

Betreft

Constante aanwezig als de betalingsplichtige een ander

is dan de relatie waarop de berekening betrekking heeft.

Default: “Betreft:”

 

008

7

Relnr_2

Relatienummer


Relatie waarop

berekening

betrekking heeft


“betreft relatie”

009

8

Naam_2

Rubriek 200 (complete naam relatie)

010

9

Adres_2

Rubriek 205 of 202

Postadres.

Als deze

niet bestaat:

bezoekadres

011

10

PC_2

Rubriek 206 of 203

012

11

Plaats_2

Rubriek 207 of 204

013

12

Land_2

Rubriek 789 of 235

014

13

Factnr

Factuurnummer, maximaal 15 posities

Boekingsgegevens

015

14

FactDat

Factuurdatum)”, de officiële datum op grond waarvan

de betalingstermijn gaat lopen

016

15

BoekPer

Boekingsperiode

017

16

Stuknr

Stuknummer

018

17

AanmaakDat

Aanmaakdatum)”, dit is de draaidatum waarop het

bestand met variabelen is aangemaakt

 

019

18

Totbed

Totaal bedrag

Factuurbedrag

020

19

Totbed_E

Idem, alleen het deel in Euro’s

021

20

Totbed_C

Idem, alleen het deel in centen

022

21

Totbed_L

Idem, in leesstrook-formaat

023

22

Betkenm_1

Positie 1 t/m 4 van betalingskenmerk

Samen: betalings-

kenmerk zoals op

leesstrook

024

23

Betkenm_2

Positie 5 t/m 8 van betalingskenmerk

025

24

Betkenm_3

Positie 9 t/m 12 van betalingskenmerk

026

25

Betkenm_4

Positie 13 t/m 16 van betalingskenmerk

027

26

ReknrRel

IBAN betalingsplichtige

IBAN betalingsplichtige

028

27

ReknrBeg

IBAN begunstigde

IBAN + BIC

begunstigde

029

28

BICBeg

BIC begunstigde

030

29

MachtID

Machtigings ID

 

031

30

RelnrBeg

Relatienummer begunstigde

 

032

31

RedenInc

Reden incasso

 

033

32

 

 

Voor toekomstig gebruik

034

t/m

042

33

-

41

... (zie rechts)

Betalingsplichtige: maximaal 9 vrije rubrieken waarvan

de naam van de rubriek als “Naam variabele” wordt

meegenomen

Vrije velden

043

t/m

051

42

-

50

... (zie rechts)

Relatie waarop berekening betrekking heeft:

maximaal 9 vrije rubrieken, zie bovenstaand

Vrije velden

052

51

Vvdat_01

Vervaldatum)”

1e termijn

Gegevens 1e tot

en met 10e termijn

053

52

Tbed_01

Termijnbedrag

054

53

Tbed_E_01

Idem, alleen deel in Euro’s

055

54

Tbed_C_01

Idem, alleen deel in centen

056

55

Tbed_L_01

Idem, in leesstrook-formaat

057

t/m

101

56

-

100

idem

idem

2e tot en met

10e termijn

102

101

OmsByd_01

Omschrijving bijdrage

1e bijdrage

Gegevens 1e tot

en met 40e bijdrage

103

102

LKol_Byd_01

Bedrag voor kolom 2

104

103

RKol_Byd_01

Bedrag voor kolom 1

105

t/m

221

104

-

220

idem

idem

2e tot en met

40e bijdrage

222

221

TOms_01

Omschrijving teller

1e teller

Gegevens 1e tot

en met 10e teller

223

222

Tel_01

Bedrag teller

224

223

Tel_E_01

Idem, alleen deel in Euro’s

225

224

Tel_C_01

Idem, alleen deel in centen

226

225

Tel_L_01

Idem, in leesstrook-formaat

227

t/m

271

226

-

270

idem

idem

2e tot en met

10e teller

272

271

TOms_11

Omschrijving teller

11e teller

Gegevens 11e tot

en met 100e teller

273

272

Tel_11

Bedrag teller

274

t/m

451

273

-

450

idem

idem

12e tot en met

100e teller


 

)’= Volgnummer met als eerste nummer 001, t.b.v. bijvoorbeeld WordPerfect. Programmatechnisch heeft het eerste telveld als volgnummer 000.

 

)” = Formaat alle datums is door gebruiker te bepalen.Complete lijst benamingen parameters t.b.v. printen facturen


001    Relnr_1

002    Naam_1

003    Adres_1

004    PC_1

005    Plaats_1

006    Land_1

007    Betreft

008    Relnr_2

009    Naam_2

010    Adres_2

011    PC_2

012    Plaats_2

013    Land_2

014    Factnr

015    FactDat

016    BoekPer

017    Stuknr

018    AanmaakDat

019    Totbed

020    Totbed_E

021    Totbed_C

022    Totbed_L

023    Betkenm_1

024    Betkenm_2

025    Betkenm_3

026    Betkenm_4

027    ReknrRel

028    ReknrRel_L

029    ReknrBeg

030    ReknrBeg_L

031    RelnrBeg

032    -

033    -

034    var_01_1

035    var_02_1

036    var_03_1

037    var_04_1

038    var_05_1

039    var_06_1

040    var_07_1

041    var_08_1

042    var_09_1

043    var_01_2

044    var_02_2

045    var_03_2

046    var_04_2

047    var_05_2

048    var_06_2

049    var_07_2

050    var_08_2

051    var_09_2

052    Vvdat_01

053    Tbed_01

054    Tbed_E_01

055    Tbed_C_01

056    Tbed_L_01

057    Vvdat_02

058    Tbed_02

059    Tbed_E_02

060    Tbed_C_02

061    Tbed_L_02

062    Vvdat_03

063    Tbed_03

064    Tbed_E_03

065    Tbed_C_03

066    Tbed_L_03

067    Vvdat_04

068    Tbed_04

069    Tbed_E_04

070    Tbed_C_04

071    Tbed_L_04

072    Vvdat_05

073    Tbed_05

074    Tbed_E_05

075    Tbed_C_05

076    Tbed_L_05


077    Vvdat_06

078    Tbed_06

079    Tbed_E_06

080    Tbed_C_06

081    Tbed_L_06

082    Vvdat_07

083    Tbed_07

084    Tbed_E_07

085    Tbed_C_07

086    Tbed_L_07

087    Vvdat_08

088    Tbed_08

089    Tbed_E_08

090    Tbed_C_08

091    Tbed_L_08

092    Vvdat_09

093    Tbed_09

094    Tbed_E_09

095    Tbed_C_09

096    Tbed_L_09

097    Vvdat_10

098    Tbed_10

099    Tbed_E_10

100    Tbed_C_10

101    Tbed_L_10

102    OmsByd_01

103    LKol_Byd_01

104    RKol_Byd_01

105    OmsByd_02

106    LKol_Byd_02

107    RKol_Byd_02

108    OmsByd_03

109    LKol_Byd_03

110    RKol_Byd_03

111    OmsByd_04

112    LKol_Byd_04

113    RKol_Byd_04

114    OmsByd_05

115    LKol_Byd_05

116    RKol_Byd_05

117    OmsByd_06

118    LKol_Byd_06

119    RKol_Byd_06

120    OmsByd_07

121    LKol_Byd_07

122    RKol_Byd_07

123    OmsByd_08

124    LKol_Byd_08

125    RKol_Byd_08

126    OmsByd_09

127    LKol_Byd_09

128    RKol_Byd_09

129    OmsByd_10

130    LKol_Byd_11

131    RKol_Byd_11

132    OmsByd_11

133    LKol_Byd_11

134    RKol_Byd_11

135    OmsByd_12

136    LKol_Byd_12

137    RKol_Byd_12

138    OmsByd_13

139    LKol_Byd_13

140    RKol_Byd_13

141    OmsByd_14

142    LKol_Byd_14

143    RKol_Byd_14

144    OmsByd_15

145    LKol_Byd_15

146    RKol_Byd_15

147    OmsByd_16

148    LKol_Byd_16

149    RKol_Byd_16

150    OmsByd_17

151    LKol_Byd_17

152    RKol_Byd_17


153    OmsByd_18

154    LKol_Byd_18

155    RKol_Byd_18

156    OmsByd_19

157    LKol_Byd_19

158    RKol_Byd_19

159    OmsByd_20

160    LKol_Byd_20

161    RKol_Byd_20

162    OmsByd_21

163    LKol_Byd_21

164    RKol_Byd_21

165    OmsByd_22

166    LKol_Byd_22

167    RKol_Byd_22

168    OmsByd_23

169    LKol_Byd_23

170    RKol_Byd_23

171    OmsByd_24

172    LKol_Byd_24

173    RKol_Byd_24

174    OmsByd_25

175    LKol_Byd_25

176    RKol_Byd_25

177    OmsByd_26

178    LKol_Byd_26

179    RKol_Byd_26

180    OmsByd_27

181    LKol_Byd_27

182    RKol_Byd_27

183    OmsByd_28

184    LKol_Byd_28

185    RKol_Byd_28

186    OmsByd_29

187    LKol_Byd_29

188    RKol_Byd_29

189    OmsByd_30

190    LKol_Byd_30

191    RKol_Byd_30

192    OmsByd_31

193    LKol_Byd_31

194    RKol_Byd_31

195    OmsByd_32

196    LKol_Byd_32

197    RKol_Byd_32

198    OmsByd_33

199    LKol_Byd_33

200    RKol_Byd_33

201    OmsByd_34

202    LKol_Byd_34

203    RKol_Byd_34

204    OmsByd_35

205    LKol_Byd_35

206    RKol_Byd_35

207    OmsByd_36

208    LKol_Byd_36

209    RKol_Byd_36

210    OmsByd_37

211    LKol_Byd_37

212    RKol_Byd_37

213    OmsByd_38

214    LKol_Byd_38

215    RKol_Byd_38

216    OmsByd_39

217    LKol_Byd_39

218    RKol_Byd_39

219    OmsByd_40

220    LKol_Byd_40

221    RKol_Byd_40

222    TOms_01

223    Tel_01

224    Tel_E_01

225    Tel_C_01

226    Tel_L_01

227    TOms_02


228    Tel_02

229    Tel_E_02

230    Tel_C_02

231    Tel_L_02

232    TOms_03

233    Tel_03

234    Tel_E_03

235    Tel_C_03

236    Tel_L_03

237    TOms_04

238    Tel_04

239    Tel_E_04

240    Tel_C_04

241    Tel_L_04

242    TOms_05

243    Tel_05

244    Tel_E_05

245    Tel_C_05

246    Tel_L_05

247    TOms_06

248    Tel_06

249    Tel_E_06

250    Tel_C_06

251    Tel_L_06

252    TOms_07

253    Tel_07

254    Tel_E_07

255    Tel_C_07

256    Tel_L_07

257    TOms_08

258    Tel_08

259    Tel_E_08

260    Tel_C_08

261    Tel_L_08

262    TOms_09

263    Tel_09

264    Tel_E_09

265    Tel_C_09

266    Tel_L_09

267    TOms_10

268    Tel_10

269    Tel_E_10

270    Tel_C_10

271    Tel_L_10

272    TOms_11

273    Tel_11

274    TOms_12

275    Tel_12

276    TOms_13

277    Tel_13

278    TOms_14

279    Tel_14

280    TOms_15

281    Tel_15

282    TOms_16

283    Tel_16

284    TOms_17

285    Tel_17

286    TOms_18

287    Tel_18

288    TOms_19

289    Tel_19

290    TOms_20

291    Tel_20

292    TOms_21

293    Tel_21

294    TOms_22

295    Tel_22

296    TOms_23

297    Tel_23

298    TOms_24

299    Tel_24

300    TOms_25

301    Tel_25

302    TOms_26


303    Tel_26

304    TOms_27

305    Tel_27

306    TOms_28

307    Tel_28

308    TOms_29

309    Tel_29

310    TOms_30

311    Tel_30

312    TOms_31

313    Tel_31

314    TOms_32

315    Tel_32

316    TOms_33

317    Tel_33

318    TOms_34

319    Tel_34

320    TOms_35

321    Tel_35

322    TOms_36

323    Tel_36

324    TOms_37

325    Tel_37

326    TOms_38

327    Tel_38

328    TOms_39

329    Tel_39

330    TOms_40

331    Tel_40

332    TOms_41

333    Tel_41

334    TOms_42

335    Tel_42

336    TOms_43

337    Tel_43

338    TOms_44

339    Tel_44

340    TOms_45

341    Tel_45

342    TOms_46

343    Tel_46

344    TOms_47

345    Tel_47

346    TOms_48

347    Tel_48

348    TOms_49

349    Tel_49

350    TOms_50

351    Tel_50

352    TOms_51

353    Tel_51

354    TOms_52

355    Tel_52

356    TOms_53

357    Tel_53

358    TOms_54

359    Tel_54

360    TOms_55

361    Tel_55

362    TOms_56

363    Tel_56

364    TOms_57

365    Tel_57

366    TOms_58

367    Tel_58

368    TOms_59

369    Tel_59

370    TOms_60

371    Tel_60

372    TOms_61

373    Tel_61

374    TOms_62

375    Tel_62

376    TOms_63

377    Tel_63


378    TOms_64

379    Tel_64

380    TOms_65

381    Tel_65

382    TOms_66

383    Tel_66

384    TOms_67

385    Tel_67

386    TOms_68

387    Tel_68

388    TOms_69

389    Tel_69

390    TOms_70

391    Tel_70

392    TOms_71

393    Tel_71

394    TOms_72

395    Tel_72

396    TOms_73

397    Tel_73

398    TOms_74

399    Tel_74

400    TOms_75

401    Tel_75

402    TOms_76

403    Tel_76

404    TOms_77

405    Tel_77

406    TOms_78

407    Tel_78

408    TOms_79

409    Tel_79

410    TOms_80

411    Tel_80

412    TOms_81

413    Tel_81

414    TOms_82

415    Tel_82

416    TOms_83

417    Tel_83

418    TOms_84

419    Tel_84

420    TOms_85

421    Tel_85

422    TOms_86

423    Tel_86

424    TOms_87

425    Tel_87

426    TOms_88

427    Tel_88

428    TOms_89

429    Tel_89

430    TOms_90

431    Tel_90

432    TOms_91

433    Tel_91

434    TOms_92

435    Tel_92

436    TOms_93

437    Tel_93

438    TOms_94

439    Tel_94

440    TOms_95

441    Tel_95

442    TOms_96

443    Tel_96

444    TOms_97

445    Tel_97

446    TOms_98

447    Tel_98

448    TOms_99

449    Tel_99

450    TOms_00

451    Tel_00